sâmbătă, 30 august 2014

Chestiuni de tratament judiciar al apărărilor în materie fiscală constând în încălcări ale procedurii administrative

Prin Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 3 iulie 2014 în cauzele conexate Kamino International Logistics BV, Datema Hellmann Worldwide Logistics BV împotriva Staatssecretaris van Financiën, s-a decis că în condițiile în care trebuie asigurată respectarea dreptului la apărare, consecințele încălcării acestui drept intră în sfera dreptului național. Instanța națională, care are obligația de a asigura efectul deplin al dreptului Uniunii, poate, atunci când evaluează consecințele unei încălcări a dreptului la apărare, în special a dreptului de a fi ascultat, să țină seama de faptul că o astfel de încălcare determină anularea deciziei adoptate la finalul procedurii administrative în cauză numai dacă, în lipsa acestei neregularități, procedura respectivă ar fi putut avea un rezultat diferit. A fost astfel menţinută o jurisprudenţă constantă potrivit căreia, potrivit dreptului Uniunii, o încălcare a dreptului la apărare, în special a dreptului de fi ascultat, nu determină anularea deciziei luate în urma procedurii administrative în cauză decât dacă, în lipsa acestei neregularități, această procedură ar fi putut avea un rezultat diferit (Hotărârea din 14.02.1990 din cauza Franţa împotriva Comisiei, Hotărârea din 05.10.2000 din cauza Germania împotriva Comisiei, Hotărârea din 01.10.2009 din cauza Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware împotriva Consiliului, Hotărârea din 06.09.2012 din cauza Storck împotriva OAPI).
În consecință, o încălcare a principiului respectării dreptului la apărare nu conduce la anularea deciziei în cauză decât dacă, fără această încălcare, procedura ar fi putut avea un rezultat diferit. Ca atare, cu privire la criticile îndeobşte întâlnite referitoare la încălcarea procedurii fiscale, se observă că potrivit art. 46 C. pr. fisc., intitulat Nulitatea actului administrativ fiscal, lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele şi calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele şi prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepţia prevăzută la art. 43 alin. 3, atrage nulitatea acestuia, nulitate care se poate constata la cerere sau din oficiu. Textul legal instituie sancţiunea nulităţii absolute a actului administrativ fiscal pentru lipsa elementelor expres şi limitativ enumerate; per a contrario, în cazul altor elemente care lipsesc din conţinutul actului administrativ, sancţiunea este doar nulitatea relativă.
Inspecţia fiscală constituie un ansamblu de operaţiuni administrative şi urmează regimul juridic al nulităţilor actului administrativ fiscal, în sensul că încălcările normelor de procedură fiscală sunt sancţionate cu nulitatea relativă, în acest caz incidenţa art. 46 C. pr. fisc. fiind, practic, inexistentă. Pentru a atrage nulitatea, chestiunile prezentate de către părţi drept vătămări produse prin încălcarea normelor legale trebuie să aibă ca efect stabilirea nelegală a unor impozite şi taxe suplimentare.